Bong Ji Woo

@F311163

Bong Ji Woo

35 years old

149 lbs

26-15


4th Degree Master of Drunken Panda Kung Fu and apprentice of Qing Kong.

Quote: "The Kung Fu too strong in Bong Ji Woo."

JUTSU! 32-Man Genin Grand Prix Winner

Home » Profile » Buzz