MMA Tycoon Game

MMA Fighter Rankings: China China

Search by Hometown :   
  Hype   Fighter Manager    
1
 
  Tam Yu Tai Laz Staz VIP user    
2
 
  Panda Aorigele Bradley Burns VIP user    
3
 
  Li Xiaodong Bradley Burns VIP user    
4
 
  Sun Lutang Laz Staz VIP user    
5
 
  KT Panda Pika Choo VIP user    
6
 
  Wang Jang Jai John Daugherty VIP user    
7
 
  Yaden Dhargey Bjorn O'Donnel VIP user    
8
 
  Jing Xin Yi Freak Ja VIP user    
9
 
  Jian Zhao Crazy Horse VIP user    
10
 
  Da Jiang Joe River VIP user    
11
 
  Hao Qiang Not Barney VIP user    
12
 
  Arthur Pugsley Pika Choo VIP user    
13
 
  Xue Fang Not Barney VIP user    
14
 
  Dragon Li Chai Malikoy Muza VIP user VIP user    
15
 
  Jackie Chan Edson Riuns    
16
 
  Shu Fang Tzeng Titan Gm    
17
 
  Tommy Chang Rush “Flipper” Grayson VIP user    
18
 
  Bing Bang Papa Francis VIP user    
19
 
  Yip Man Iii Outlaw Bleak VIP user    
20
 
  Jun Liu Jay Stoner VIP user    
21
 
  Wusan Ritori Action Jackson VIP user    
22
 
  Brusse Liee Detritus Rex    
23
 
  Lruce Bee Runt . VIP user    
24
 
  Bruce Chang Aj Gilbride    
25
 
  Yuanwei Fenfang Brynjar Forsberg VIP user    
26
 
  Tan Zan Darren Russell VIP user    
27
 
  Autobot Two Alfred Winterbottom VIP user    
28
 
  John Lee Bael Basileos    
29
 
  Jun Fan Lee Corwin Anstey    
30
 
  Autobot Three Alfred Winterbottom VIP user    
31
 
  Zhan Dhelan G Man    
32
 
  King Wong Dale Saw VIP user    
33
 
  Lin Xiao Kanj Francis    
34
 
  Gao Chao Noah Caldwell VIP user    
35
 
  Bingo Dingo Johnson Shlongson    
36
 
  Israel Adecisionsanya James McCarthy VIP user    
37
 
  Han Gan Dan Nijiki    
38
 
  Ching Chong Chongching Gab Bloodsport VIP user    
39
 
  Makana Berzebal Timmy Tung    
40
 
  Xian Xiang James Lion    
41
 
  Wot Da Fuk Bloody Gutz VIP user    
42
 
  Jiao Long Bingwen Ejiaye Etmedeiaye    
43
 
  Dragon Li Chai Henry Rollins VIP user    
44
 
  Zhandouji Quantou jm100 Mc    
45
 
  Ping Lee David Morrison VIP user    
46
 
  Boxer One    
47
 
  Wrestler One    
48
 
  Guan The General Marvin Bird    
49
 
  Ching Chong Big John McCarthy    
50
 
  Logan Leatherface    
51
 
  Watchman Nee Boondock The Destroyer    
52
 
  Bjj One    
53
 
  Thai One    
54
 
  Ivan Pizarro Jackie Chan    
55
 
  Sun Wukong Marvin Bird    
56
 
  Wan Tan Big John McCarthy    
57
 
  Kuai Liang Marvin Bird    
58
 
  Tie Wong Hisashi Takahashi    
59
 
  Zhou Guanglong McCayden Raper    
60
 
  Is Land Bo Ii Brock Lesnar    
61
 
  Takito Takinomi Gfd Fsdfsd    
62
 
  Shun Cao Bjorn O'Donnel VIP user    
63
 
  Chao Wang Wang Li    
64
 
  Charity Chingo    
65
 
  Lee Hoo Terry Tibbs VIP user    
66
 
  Sukon Dix    
67
 
  Quan Chebio Carlos Castenada VIP user    
68
 
  Tao Wei J J Tycooner    
69
 
  Chan Chang Xan Xan    
70
 
  Feng Zhao    
71
 
  Jin Ming    
72
 
  Yao Zhihao Six Hendall    
73
 
  Ali Mu Ali We    
74
 
  Bruce Lee Rick Pong Diddly    
75
 
  Covid Gonna Get Rabid Wolf VIP user VIP user    
76
 
  Tang Cao Harvin Consultants VIP user    
77
 
  Jinhai Masuke Trqard Rasd    
78
 
  Monke Qqq    
79
 
  Pong Lee David Morrison VIP user    
80
 
  Tai Ju -    
81
 
  Liu Kang -    
82
 
  Dustin Lau    
83
 
  Cheng Gang    
84
 
  Jay Lee    
85
 
  Dian Tong    
86
 
  Aokai Lashley    
87
 
  Anderson Lashley    
88
 
  Beng Ah    
89
 
  Jack Bourne    
90
 
  Zay Lee    
91
 
  Johnny Lu    
92
 
  David Harris Cheng Cheng    
93
 
  Dor Ber Joe Flow    
94
 
  Qing Wu    
95
 
  Gavin Spangle Micky Goldsmith    
96
 
  Cho Chin Ruben Martinez Lopez    
97
 
  Shin Gaku Isshinsai Ogata    
98
 
  Hank Stanley Carl Cena    
99
 
  Yuki Saburou    
100
 
  Jimmy Jammy    
101
 
  Bruce Lee    
102
 
  Liu Kang -    
103
 
  Liu Kang -    
104
 
  Li Xiaolong    
105
 
  Feng Kang    
106
 
  Xes Rehtnap    
107
 
  Mohawk Romario    
108
 
  Hanen Kam Taio    
109
 
  Schneidy Killer    
110
 
  Tempest John    
111
 
  Bryan Park    
112
 
  Noob Saibot Mario Goodman    
113
 
  Cao Jun    
114
 
  Sui Kem Li    
115
 
  Pung Tao    
116
 
  Jung Lee    
117
 
  One Punch    
118
 
  Sun Xu    
119
 
  Bruce Lee Jazzy Ballsworth    
120
 
  Sum Dum Fuk    
121
 
  Jet Chan -    
122
 
  Nok Yu Owet Leo Marques    
123
 
  Randy Tao Randy Tao    
124
 
  Shen Menglu Dave Pickup    
125
 
  Li See Tsin Los Money    
126
 
  Thomas Johnson    
127
 
  Kong Yuan Gan Ddaemuniya    
128
 
  Huang Hai    
129
 
  Lu Bu I Sun Tzu    
130
 
  Yue Fei Sun Tzu    
131
 
  Yhang Wei    
132
 
  Jack Mura    
133
 
  Ma Ta Baller Baller    
134
 
  Xian Ji Wang    
135
 
  Chin Thao Klay Leftwick    
136
 
  Lo Chin    
137
 
  Jet Li    
138
 
  Zhang Liang -    
139
 
  Shan Tsung -    
140
 
  Jo Jo -    
141
 
  Taeyung Sean Kharzak Zabbati    
142
 
  Derui Pake Rodrigo Costa VIP user    
143
 
  Ziao Ming Graves Marrone    
144
 
  Ava Malkeenian Aa Aa    
145
 
  Zhang Xun Zhong Ji    
146
 
  Ching Qing    
147
 
  Wang Wong    
148
 
  Bingong Bong    
149
 
  Chang Mi    
150
 
  Charles Ng Stefan Čokorac    
151
 
  Bruce Lee Billy Big Balls    
152
 
  Will Yu -    
153
 
  Galvin Tse -    
154
 
  Sun Lee -    
155
 
  Kwincy Wong -    
156
 
  Hyan Mau Drako Hawk    
157
 
  Gege Da Mike Wojo    
158
 
  Dragon Li Flynn Broom    
 
 
 
Home
What is MMA Tycoon?
Register
Forgot Details
Contact Us
MMA Affiliate Program
MMA Forum
UFC Chat
MMA Newspaper
Buzz - Social Media
MMA Rankings
MMA T-Shirts
 
Managers online: 927
Total users: 39531
 
 
©MMA Tycoon  | Bet MMA  |  Contact  |  Links  |  MMA Chat  
MMA Forum  |  Online (927)
Steam Gaming Group Google+ MMA Tycoon Twitter Facebook MMA Game MMA RSS feed - MMA Tycoon Game's Radio Podcast